VARUSTUSE RENDITINGIMUSED

Varustuse rendile andja (rentija):
Surfilind OÜ
Reg kood: 14729070
Reti tee 11, 75312, Peetri

Varustuse rendile võtja (rentnik):
Nimi:
Isikukood:
Telefon:
E-Mail:
Aadress:
Dokumendi nr.

Varustuse rentimise algus:

Varustuse rentimise lõpp:

Varustus:   

SUP laua komplekt (täispumbatav) _______________

Ohutusvestid ______________________________

Rentniku kohustused

  • Rentnik peab olema vähemalt 18.a. vana. Alla 18. a. vanustele renditakse varustust ainult vanema juuresolekul.
  • Rentnik valdab vajalikke oskusi varustuse kasutamiseks ning kasutab tegevuses vajalikke ohutusvahendeid.
  • Varustus tuleb tagastada renditingimuses näidatud tähtajaks. Juhul, kui Rentnik tagastab varustuse eelpool mainitud tähtajast hiljem, on Rentnik kohustatud tasuma ka tähtaega ületanud tundide eest (EUR10/tund).
  • Kasutama varustust heaperemehelikult ning otstarbe kohaselt, mitte jätma vara järelvalveta.
  • Koheselt teavitama Rentijat, kui varustus läheb kaotsi, kahjustub, varastatakse või hävineb.
  • Varustuse kadumisel, varguse korral või hävinemisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rentijale antud varustuse turuhinnas.
  • Varustuse kahjustumisel on Rentnik kohustatud hüvitama Rentijale varustuse remondikulud.
  • Mitte anda Varustust kolmandate osapoolte käsutusse.
  • Mitte teostada iseseisvalt või tellida teistelt isikutelt varustuseremonti.
  

Renditasu

  • Makstakse Rentijale enne varustuse üleandmist Rentnikule.
 
 
 

  Rentnik     ___________________________________